אודות

מזכירות הסנט משמשת לתיאום הפעילות האקדמית בין יחידות שונות בטכניון ומסדירה את עבודתם של הגופים והוועדות הבאות:

  • המליאה האקדמית:  הרשות בה חברים כל הפרופסורים מן המניין בטכניון וכן חברי הסנט. המליאה האקדמית מתכנסת בד"כ פעמיים בשנה ואחראית בין היתר על מינוי נשיא הטכניון. בסמכות המליאה לקיים דיון חוזר בהחלטות הסנט והיא מקבלת דיווחים שוטפים מישיבות הסנט ומוועדות הסנט השונות. יו"ר המליאה הוא נשיא הטכניון.
  • הסנט: הרשות הקובעת את כל העניינים האקדמיים של הטכניון בהתאם לחוקה, לתקנון ולתקנות האקדמיות. בין היתר אחראי הסנט לקבוע כללים ולפקח על כל נושאי ההוראה, מערכות הבחינות, קבלת סטודנטים, קידום המחקר, החינוך והמשמעת של הסטודנטים ועל שלומם ורווחתם במסגרת הטכניון. הסנט אחראי על לימודי הסמכה, לימודים לתארים מתקדמים ולימודי חוץ. הסנט מאשר מינויים והעלאות בדרגה של חברי הסגל האקדמי, כולל מינוי מחזיקי קתדרה ופרופסורים אמריטי וממנה את כל נושאי התפקידים האקדמיים. כמו-כן ממנה הסנט את חברי בתי הדין המשמעתיים לסגל וסטודנטים. הסנט כולל חברים מתוקף תפקידם (הנשיא המשמש כיו"ר, המשנים לנשיא, הסגנים לנשיא, הדיקנים הכלל-טכניוניים וראשי היחידות האקדמיות), נציגי סטודנטים וכן 71 חברים נבחרים. הסנט פועל באמצעות ועדות שונות – נבחרות ומתמנות, כגון: ועדת הקבע ללימודים אקדמיים, ועדת הקבע לתוארי כבוד ופרסי כבוד, ועדת הקבע למינוי סגל בכיר ולקביעות, ועדת המחקר, הוועדה לפיתוח אקדמי, ועדת סגל-סטודנטים כלל-טכניונית, ועדת הספרייה וכיו"ב. הסנט מתכנס כ- 5 פעמים במהלך השנה האקדמית.
  • הוועדה המרכזת: אחראית על הכנת הנושאים לדיון לישיבות המליאה האקדמית, הסנט ו-ועדת הקבע ללימודים אקדמיים. יו"ר הוועדה המרכזת הוא נשיא הטכניון. הוועדה המרכזת מתכנסת לישיבות שוטפות במהלך השנה האקדמית לפי הצורך. הרכב הוועדה המרכזת כולל חברים בתוקף תפקידם (הנשיא, המשנים לנשיא, דיקן לימודי הסמכה ודיקן ביה"ס לתארים מתקדמים) וכן 8 חברים נבחרים בדרגת פרופסור מן המניין. הוועדה המרכזת ממלאת תפקידים נוספים שהוטלו עליה במסגרת התקנות האקדמיות, כגון: אישור שבתון וחל"ת לחברי סגל, החלטות לגבי מינויים לתפקידים שונים, אישור השתייכות משנית וכיו"ב.
  • ועדת הקבע ללימודים אקדמיים: ועדה זו מטפלת בשם הסנט בכל הקשור לענייני הוראה, אישור תכניות ומסלולי לימודים, נושאי חינוך ומשמעת של הסטודנטים, כללים לקבלת סטודנטים, קביעת לוח השנה האקדמית וכיו"ב. ישיבות הוועדה מתקיימות בד"כ אחת לששה שבועות במהלך השנה האקדמית. הרכב הוועדה כולל חברים בתוקף תפקידם (הנשיא, המשנה הבכיר לנשיא – יו"ר הוועדה בפועל, המנל"א, דיקן ביה"ס לתארים מתקדמים, דיקן לימודי הסמכה ודיקן הסטודנטים), נציגי סטודנטים וכן 14 חברים נבחרים.

בין היתר, אחראית מזכירות הסנט על ריכוז והפצת מידע, איוש ועדות הסנט הנבחרות והמתמנות, ייעוץ תקנוני לחברי סגל אקדמי ומנהלי, עדכון התקנונים השונים וכיו"ב.