אודות

מזכירות הסנאט משמשת לתיאום הפעילות האקדמית בין יחידות שונות בטכניון ומסדירה את עבודתם של הגופים והוועדות הבאות:

  • המליאה האקדמית: הרשות בה חברים כל הפרופסורים מן המניין בטכניון וכן חברי הסנאט בדרגת פרופסור חבר. המליאה האקדמית מתכנסת בד”כ פעמיים בשנה ואחראית בין היתר על מינוי נשיא הטכניון. בסמכות המליאה לקיים דיון חוזר בהחלטות הסנאט והיא מקבלת דיווחים שוטפים מישיבות הסנאט ומוועדות הסנאט השונות. יו”ר המליאה הוא נשיא הטכניון.
  • הסנאט: הרשות הקובעת את כל העניינים האקדמיים של הטכניון בהתאם לחוקה, לתקנון ולתקנות האקדמיות. בין היתר אחראי הסנאט לקבוע כללים ולפקח על כל נושאי ההוראה, מערכות הבחינות, קבלת סטודנטים, קידום המחקר, החינוך והמשמעת של הסטודנטים ועל שלומם ורווחתם במסגרת הטכניון. הסנט אחראי על לימודי הסמכה, לימודים לתארים מתקדמים ולימודי חוץ. הסנאט מאשר מינויים והעלאות בדרגה של חברי הסגל האקדמי, כולל מינוי מחזיקי קתדרה ופרופסורים אמריטי וממנה את כל נושאי התפקידים האקדמיים. כמו-כן ממנה הסנאט את חברי בתי הדין המשמעתיים לסגל וסטודנטים. הסנאט כולל חברים מתוקף תפקידם (הנשיא המשמש כיו”ר, המשנים לנשיא, הסגנים לנשיא, הדיקנים הכלל-טכניוניים וראשי היחידות האקדמיות), נציגי סטודנטים וכן 71 חברים נבחרים. הסנאט פועל באמצעות ועדות שונות – נבחרות ומתמנות, כגון: ועדת הקבע ללימודים אקדמיים, ועדת הקבע לתוארי כבוד ופרסי כבוד, ועדת הקבע למינוי סגל בכיר ולקביעות, ועדת המחקר, הוועדה לפיתוח אקדמי, ועדת סגל-סטודנטים כלל-טכניונית, ועדת הספרייה וכיו”ב. הסנאט מתכנס כ- 5 פעמים במהלך השנה האקדמית.
  • הוועדה המרכזת: אחראית על הכנת הנושאים לדיון לישיבות המליאה האקדמית, הסנאט ו-ועדת הקבע ללימודים אקדמיים. יו”ר הוועדה המרכזת הוא נשיא הטכניון. הוועדה המרכזת מתכנסת לישיבות שוטפות במהלך השנה האקדמית לפי הצורך. הרכב הוועדה המרכזת כולל חברים בתוקף תפקידם (הנשיא, המשנים לנשיא, דיקן לימודי הסמכה ודיקן ביה”ס לתארים מתקדמים) וכן 8 חברים נבחרים בדרגת פרופסור מן המניין. הוועדה המרכזת ממלאת תפקידים נוספים שהוטלו עליה במסגרת התקנות האקדמיות, כגון: אישור שבתון וחל”ת לחברי סגל, החלטות לגבי מינויים לתפקידים שונים, אישור השתייכות משנית וכיו”ב.
  • ועדת הקבע ללימודים אקדמיים: ועדה זו מטפלת בשם הסנאט בכל הקשור לענייני הוראה, אישור תכניות ומסלולי לימודים, נושאי חינוך ומשמעת של הסטודנטים, כללים לקבלת סטודנטים, קביעת לוח השנה האקדמית וכיו”ב. ישיבות הוועדה מתקיימות בד”כ אחת לששה שבועות במהלך השנה האקדמית. הרכב הוועדה כולל חברים בתוקף תפקידם (הנשיא, המשנה הבכיר לנשיא – יו”ר הוועדה בפועל, המנל”א, דיקן ביה”ס לתארים מתקדמים, דיקן לימודי הסמכה ודיקן הסטודנטים), נציגי סטודנטים וכן 14 חברים נבחרים.

בין היתר, אחראית מזכירות הסנט על ריכוז והפצת מידע, איוש ועדות הסנאט הנבחרות והמתמנות, ייעוץ תקנוני לחברי סגל אקדמי ומנהלי, עדכון התקנונים השונים וכיו”ב.